Criteria en eisen Liemers Trots streekproduct

1. Productiegebied Liemers.
Het productiegebied van de grondstoffen en verwerkte producten wordt omgrenst door de IJssel, oude IJssel, grens met Duisland en de Rijn.

2. Grondstoffen.
Het keurmerk ‘Liemers Trots streekproduct’ staat voor een gegarandeerde herkomst van de grondstoffen uit de Liemers. Hiervoor zijn de volgende eisen opgesteld:
In principe moeten alle basis- en kenmerkende grondstoffen uit de Liemers komen en bij samengestelde producten dient tenminste 51% van de grondstoffen (als percentage van het totaal gewicht van de grondstoffen) uit de Liemers te komen. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden deze eisen toegelicht:
o In het geval van producten met een duidelijk kenmerkende basisgrondstof, zoals brood, zuivelproducten, vlees, honing, vruchtensappen, bier, wijn, dient de basisgrondstof volledig in de streek te zijn geproduceerd;
o In het geval van samengestelde grondstoffen, zoals jam, siroop en gebak dient daarbij tenminste 51% van de grondstoffen uit de streek afkomstig te zijn.
o Voor dierlijke producten (vlees, eieren, zuivel) geldt dat ook het voer voor minimaal 51% uit de streek afkomstig moet zijn.
o Voor vlees geldt tevens dat de dieren in de streek geboren moeten zijn, of tenminste het grootste deel van hun leven in de Liemers hebben geleefd.

3. Bewerking
De be- en verwerking van de grondstoffen dient plaats te vinden binnen de grenzen van de Liemers. Onder bewerking wordt o.a. verstaan het sorteren of verpakken van producten die voor verkoop worden aangeboden. Onder verwerking wordt verstaan de bereiding en het samenvoegen van grondstoffen op een dusdanige manier dat een nieuw product (eindproduct) ontstaat dat voor verkoop wordt aangeboden.
Indien er onvoldoende passende be- en verwerkingscapaciteit in de Liemers aanwezig is kan ontheffing worden verleend.

4. Maatschappelijk verantwoorde (duurzame) wijze geproduceerd
Onder ‘maatschappelijk verantwoord’ verstaan we onder meer dat de productie en verwerking voldoet aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen of eisen op het gebied van dierenwelzijn.
Voor alle overige gevallen geldt dat op de productiebedrijven aanvullende inspanningen worden gedaan op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, het behoud van biodiversiteit en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen (water, energie).
Voor producten afkomstig uit de veehouderij geldt dat er sprake is van diervriendelijke houderijsystemen.

5. Procedure
Na het doorlopen van de standaardprocedure wordt het keurmerk ‘Liemers Trots Streekproduct’ toegekend aan producten die voldoen aan alle bovenstaande eisen.

Deze producten worden opgenomen in de centrale database inclusief de beschrijving van de specifieke eisen die gelden voor de producten cq. desbetreffende bedrijven.
Ook wordt vermeld aan welke (duurzaamheids)keurmerken de producten en bedrijven voldoen. Liemers Trots waarborgt de naleving van de gestelde eisen.

De procedure voor het verkrijgen van het keurmerk ´Liemers Trots Streekproduct´ is als volgt:
De aanvraag voor het verkrijgen van het keurmerk ´Liemers Trots Streekproduct´ vindt plaats door het volledig ingevulde en ondertekende deelnameformulier op te sturen naar het secretariaat van Liemers Trots.
Om in aanmerking te komen voor certificering voor ´Liemers Trots Streekproduct´ dient het product (de productgroep) ten minste te voldoen aan de gestelde eisen zoals hierboven geschreven.
Er dient een duidelijke verwijzing naar de streek van herkomst te zijn in de productnaam of anderszins op het etiket/verpakking van het product.
De productieketen kenmerkt zich door bovenwettelijke inspanningen op het gebied van duurzaamheid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Op basis van het ingevulde deelnameformulier volgt een voorlopige beoordeling door het bestuur van Liemers Trots. Indien nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen bij de aanvrager.
Indien de beoordeling van de aanvraag positief is, brengt een vertegenwoordiger van het bestuur van Liemers Trots een bezoek aan de aanvrager en beoordeelt de situatie ter plekke.
Liemers Trots en de streekgenoot ondertekenen beide het ‘deelnameformulier’ met het daarbij behorende ‘visie en missie Liemers Trots’ en de ‘criteria en eisen Liemers Trots streekproduct’ voor gebruik name van het label ´Liemers Trots Streekproduct´.

6. Gebruik van het label
Streekgenoten mogen het label ‘Liemers Trots Streekproduct’ alleen gebruiken voor de producten waarvoor dit label is vrijgegeven. Ze mogen geen producten van derden voorzien van dit label.
Op pagina 4 kunt u aangeven voor welke producten u het label ‘Liemers Trots Streekproduct’ wilt gaan gebruiken.
Indien u op een later moment meer streekproducten wilt voorzien van dit label dient u hier eerst een schriftelijk verzoek voor in te dienen.
Restauranthouders mogen dit label op hun menukaart gebruiken bij producten die voldoen aan de criteria en eisen zoals opgesteld in criteria en eisen Liemers Trots Streekproduct.
Maar ook fysiek in het restaurant kan een en ander zichtbaar worden gemaakt met kaartjes, banners en andere presentaties.

7. Controle en sancties
Liemers Trots ziet er middels een jaarlijkse controle op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.
Bij achterstallige betalingsverplichtingen of geconstateerde overtredingen inzake het gebruik van het keurmerklogo en de afspraken inzake herkomst, be- en verwerking in de streek en duurzaamheid van de productie treedt Liemers Trots eerst in gesprek met de producent / keurmerkhouder om de problemen op te lossen. Indien de overtredingen niet binnen redelijke termijn zijn verholpen volgt een officiële waarschuwing.
Indien hier binnen 2 maanden geen gevolg aan wordt gegeven wordt het certificaat ingetrokken en de overeenkomst ontbonden. Vanaf dat moment mag het logo of andere gebruikskenmerken van Liemers Trots niet langer gebruikt worden.
Bij herhaalde overtredingen door de producent / keurmerkhouder volgt direct een officiële waarschuwing en dienen de geconstateerde overtredingen binnen 1 maand te worden verholpen.